کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آذرخ‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طه‌، ح‍م‍دی‌، آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
طه‌ ، ح‍م‍دی‌
ک‍رام‍ل‍ی‍ش‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
طل‍وع‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
آذرخ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Word 97 ورد۹۷ ] تحت [Windows 95 & 97 ویندوز ۹۵ و۹۷]
کراملیش ، کریستین ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۴‌ک۴۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسائل تحقیق در عملیات همراه با راهنمای نرم افزارTora
طلوع ، مهدی ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحقیق در عملیات
طه ، حمدی ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک