کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آذرب‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ (ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
پ‍ورق‍ل‍ی‌، رض‍ا
پ‍ی‍لای‌
 
ناشر:
آذرب‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل و راه حلهای فیزیک حالت جامد
پیلای ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌پ ۹‌م۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی (محاسبات عددی )
پورقلی ، رضا ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ ۸۸۷آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ه۲‌ف۸۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۳‬,‭‌ه ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک