کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ]ب‍ی‌ ج‍ا[
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دزن‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ زای‌ ل‍اگ‌ زد۸۰
 
پدیدآور:
دان‍ش‌پ‍ژوه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۷-
ه‍ی‍ل‌
ه‍ن‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ی‍ک‍ل‍ز، ج‍وزف‌ س‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
:م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ طور
ب‍ه‍م‍ن‌ ه‍ن‍ری‌
:ص‍دوق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درس ، مساله ، نکته آمار و احتمال
هنری ، بهمن ؛  [بی جا] بهمن هنری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ه ۹آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
%ngised lacigol dna yroeht gnihctiws ot noitcudortnI
هیل %هیل %، فردریک %، فردریک ؛  ]بی جا[ :صدوق   ، ،۱۳۶۶ .
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸/‌م۴،‍ف‍لا ۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
%2 koob :gnicafretni dna gnimmargorp rossecorporcim 08-Z
نیکلز، جوزف سی %.نیکلز، جوزف سی . ؛  ]بی جا[ :موسسه انتشارات طور   ، ،۱۳۶۶ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸/۷۶،‌ن ۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی
دانش پژوه ، منوچهر، ۱۳۱۷- ؛  [بی جا] دانشگاه پیام نور   ، [۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭د۱۸‌ف۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک