کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : [ت‍ه‍ران‌]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.ای‍ران‌-ت‍اری‍خ‌- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ق‌-.ت‍ص‍وی‍ره‍ا و ع‍ک‍س‍ه‍ا.
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ه‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،-۷۹۲ ق‌ -.ع‍رف‍ان‌
۱.ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌-م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌.
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ت‍اره‌ ه‍ا
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
آم‍ار
۱.ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌ -ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌.
۱.ات‍م‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
اح‍ت‍م‍الات‌
۱.اح‍ت‍م‍الات‌.
 
پدیدآور:
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ی‍ن‍ی‍وا
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
دب‍ری‍ن‌، م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ ب‍ورن‍ت‌
ص‍اف‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌،ق‍اس‍م‍
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍د ج‍واد
اص‍غ‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ج‍واد
ازف‌
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ات‍ن‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
اش‌،راب‍رت‌
م‍ف‍ی‍دی‌،ج‍م‍ش‍ی‍د
ت‍رب‍ی‍ت‌، ف‍ی‍روز
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
آل‍در، ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) واح‍د ت‍ف‍رش‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
عکسهای قدیمی ایران ،رجال ، مناظر،بناها،و محیط اجتماعی
صافی گلپایگانی ،قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۱۵‬,‭‌ع۸‌ص۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات شیمی فیزیک
مفیدی ،جمشید ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشکارسازی تابشهای هسته ای
ازف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی احتمال
اش ،رابرت ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ،موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا ۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای برنامه ریزی خطی
اصغرپور،محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای برنامه ریزی خطی
اصغرپور،محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک
تربیت ، فیروز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۰۱‬,‭‌ت۴‌ه۹‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک
تربیت ، فیروز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۰۱‬,‭‌ت۴‌ه۹‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
کاتن ، فرانک آلبرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عرفان حافظ
مطهری ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ع۴‌م۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آماری
نصفت ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ستارگان و سپهر نوردی
تعلیمی ، محمد ؛  [تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸]
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۲/۲‬,‭‌ت۷‌س۲‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمالات و آمار
آلدر، هنری ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۴۳‬,‭آ ۷‌م۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ویندوزWindows
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فنی تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌س۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کاوش ژئوفیزیکی
دبرین ، میلتون بورنت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9