کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : :م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍اک‍س‌ پ‍رو
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌ -ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و آزم‍ون‍ه‍ا
ان‌ س‍ی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار ش‍ب‍ک‍ه‌
وی‍ن‍دوز۹۵ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ات‍وک‍د
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -ن‍رم‌ اف‍زار
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ اس‌ داس‌
ج‍ی‌ دب‍ل‍ی‍و ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ت‍ورب‍و پ‍اس‍ک‍ال‌
س‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
وای‍ت‌، م‍ی‍چ‍ل‌
ک‍اوی‍ان‌، س‍ه‍ی‍لا
آرن‍ول‍د، ادوارد
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د،- ۱۳۳۲
س‍ع‍ی‍دی‌، ب‍اب‍ک‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ه‍دی‌
ب‍رق‍ی‌ اش‍ک‍ری‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
ت‍رک‌ ن‍ی‍ک‌ ، م‍ج‍ی‍د
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
:م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ویندوز۹۵
[تهران ] مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ویندوز۹۵
[تهران ] مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ویندوز۹۵
[تهران ] مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل (MS - DOS ام .اس .داس )پیشرفته ( ۱ تا۶.۲۲)
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل (MS - DOS ام .اس .داس )پیشرفته ( ۱ تا۶.۲۲)
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل (MS - DOS ام .اس .داس )مقدماتی ( ۱ تا۶.۲۲)
سعادت ، سعید ؛  [تهران ] مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز برنامه نویسی [GWBASIC جی .دبلیو .بیسیک ]
کاویان ، سهیلا ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
Cگام به گام
وایت ، میچل ؛  [تهران ] مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹و۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز بانک اطلاعاتی مقدماتی (۱تا۲.۶)
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری Novell
سعیدی ، بابک ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰/۵‬,‭‌س۷‌ش۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز برنامه نویسی توربوپاسکال
سلیمی ، محمد ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌س۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه های سودمند کامپیوتر(۲ (Commander Norton )و ویراستارE)
علیزاده ، مهدی ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی ۹‌ح۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای [MS- DOS ام .اس .داس ]
تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز برنامه نویسی Foxpro نسخه های ۱ تا ۲.۶ ( پیشرفته )
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲‌س۷۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ساخت تصاویر متحرک دو بعدی ANIMATOR PRO
برقی اشکری ، عزیزالله ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ب ۴‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی پیشرفته در اتوکدAME
آرنولد، ادوارد ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭آ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای پاسکال
سلیمی ، محمد ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای مبانی کامپیوتر :حاوی سوالات آزمون سازمان / اموزش فنی و حرفه ای وزارت کار...
تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای شبکه های کامپیوتری
ترک نیک ، مجید ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ت۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی Foxpro ]فاکس پرو ]نسخه های ۱ تا۲/۶ ( مقدماتی )
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲% ایمانی ، حمید،- . ۱۳۴۵ ؛  تهران :مجتمع فنی تهران   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2